Wat is bewindvoering?

Meerderjarige cliënten zijn zelf verantwoordelijk voor hun financiën. Omgaan met geld is voor veel cliënten moeilijk. Zij hebben hulp nodig van anderen, bijvoorbeeld van familie. Als dat niet mogelijk of wenselijk is, kan een beroep gedaan worden de Stichting SaldoPlus.

Als een cliënt niet zelf zijn geldzaken kan regelen, kan de kantonrechter een bewindvoerder aanwijzen. Goede informatie over bewindvoering staat op de site www.goedvertegenwoordigd.nl of op www.rechtspraak.nl. Daar staat ook informatie over andere voorzieningen. Bijvoorbeeld over curatele en mentorschap.

Kennismaking en intake

Stichting SaldoPlus is een onafhankelijke stichting. Stichting SaldoPlus kan optreden als bewindvoerder en het beheer van geld en goederen van de cliënt overnemen. Een cliënt kan zich zelf aanmelden voor bewind. Maar ook familieleden en andere betrokkenen mogen dat.

Als eerste zal Stichting SaldoPlus een afspraak maken voor een kennismaking. In het eerste gesprek komt aan de orde of bewindvoering een goede oplossing is. Wanneer beide partijen verder willen, begeleidt Stichting SaldoPlus de aanvraag bij de rechtbank. Pas na de zitting bij de kantonrechter kan Stichting SaldoPlus met haar werk beginnen. Namelijk het beheren van geld en goederen van de cliënt.

Het werk van de bewindvoerder

Bij het begin van het bewind stellen de cliënt en Stichting SaldoPlus samen een plan van aanpak op. Vaak worden daarbij familieleden of andere vertrouwenspersonen betrokken.

Stichting SaldoPlus voert de volgende taken uit:

  • opstellen van een jaarlijkse begroting op basis van verwachte inkomsten en uitgaven (het budgetplan);
  • controleren of inkomsten daadwerkelijk binnen komen;
  • bewaken van de uitgaven in overleg met cliënt, familie en begeleiding;
  • financiële administratie en bankverkeer;
  • aangeven van de inkomstenbelasting;
  • verantwoorden over de bewindvoering aan de kantonrechter;
  • aanvragen van inkomensvoorzieningen als toeslagen en bijzondere bijstand.

Stichting SaldoPlus ontvangt alle financiële post en mailverkeer. Ook de ambtelijke stukken van gemeenten, belastingdienst en andere instanties. Stichting SaldoPlus heeft veel ervaring de inkomensregelingen op het gebied van zorg en welzijn.

Beëindiging van het bewind

De kantonrechter kan het bewind opheffen. Bijvoorbeeld op verzoek van de cliënt of diens vertegenwoordigers. Ook kan de rechter in een lopend bewind een andere bewindvoerder benoemen. Zo kan bijvoorbeeld de familie de bewindvoering overnemen van Stichting SaldoPlus.

Leefgeld

De cliënt krijgt over het algemeen de beschikking over een eigen leefgeldrekening. Van dat geld kan hij persoonlijke uitgaven doen. De bewindvoerder maakt met iedere cliënt afspraken. Hoeveel leefgeld krijgt iemand, en wanneer? Waar is dat geld voor bestemd? Met iedere cliënt wordt een afspraak gemaakt, die bij hem of haar past.

De bewindvoerder beheert het overige geld. Hij regelt de betaling van de vaste lasten. Bijvoorbeeld de verzekeringen, zorgkosten, huur en abonnementen voor telefoon en internet. Cliënten of hun familie kunnen met Stichting SaldoPlus afspreken dat zij via internet hun dossier kunnen inzien. Zo kunnen zij van dag tot dag volgen wat er met hun geld gebeurt. Voor grote of bijzondere uitgaven moet de cliënt altijd toestemming hebben van zijn bewindvoerder.

Kosten van bewindvoering

Aan bewindvoering zijn kosten verbonden. De overheid stelt jaarlijks vast wat een bewindvoerder in rekening mogen brengen. De huidige tarieven vindt u deze website of via www.saldoplus.nl.

Mensen met weinig vermogen en geringe inkomsten kunnen soms van de gemeente bijzondere bijstand krijgen voor de kosten van bewindvoering. Stichting SaldoPlus vraagt de bijzondere bijstand aan bij de gemeente.